Permission

Тайлбар:

Зөвшөөрөл

Аливаа зүйлийг хийж гүйцэтгэх зөвшөөрөл.


Perpetuity

Тайлбар:

Байнгын төлбөр

Цаг хугацааны хязгаарлалтгүйгээр тасралтгүй орох буюу гарах мөнгөн урсгал.


Personal cheque

Тайлбар:

Хувийн чек

Банкан дахь өөрийн хувийн данснаас төлбөр хийх боломжтой чекийг хэлнэ.


Personal relationship

Тайлбар:

Хувийн харилцаа холбоо

Ажлын бизнесийн бус хүмүүс хоорондоо тогтоосон хувийн харилцаа.


Personal trust

Тайлбар:

Хувийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Өөр хүний нэрийн өмнөөс эд хөрөнгийг эзэмшигч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч.


Physical quantity

Тайлбар:

Биет тоо хэмжээ

Биет материалаар байгаа тоо хэмжээ, ширхэг.


Physical standard

Тайлбар:

Биет стандарт

Биет шинж тэмдэг, материаллаг чанарын хувьд ямар шаардлагыг хангасан байх ёстой болохыг.


Physical wear and tear

Тайлбар:

Биет хуучрал, элэгдэл

Биет, материаллаг эд зүйлийн хуучрал, элэгдэл.


Plan

Тайлбар:

Төлөвлөгөө

Аливаа зорилго зорилтыг биелүүлэх дэлгэрэн санал, ажил цаг хугацааны хуваарь.


Planning

Тайлбар:

Төлөвлөлт

Аливаа зүйлд төлөвлөгөө төлөвлөлт гаргах процесс.