Payment-in-kind (PIK) preferred stock

Тайлбар:

Өөрөөрөө төлөгдөх давуу эрхтэй хувьцаа

Ногдол ашиг нь нэмэлт давуу эрхтэй хувьцаагаар төлөгддөг давуу эрхтэй хувьцаа.


Peak

Тайлбар:

Оргил

Эдийн засгийн өргөжилтийн эцсээс агшилтын эхлэл хүртэлх шилжилт.


Pecking order

Тайлбар:

Сонгох дараалал

Санхүүжилт сонгох дараалал. Хуримтлагдсан ашиг-Зээл-Шинээр хувьцаа гаргах.


Pending

Тайлбар:

Хүлээгдэж байгаа

Ямар нэг шийдвэр, тохиролцоо, гүйлгээ болон өөр бусад зүйлд хүлээгдэж буй статустай байх.


Pension

Тайлбар:

Тэтгэвэр

Тэтгэвэрийн насанд хүрсэн эсвэл өөр бусад шалтгаанаар тэтгэвэр авах шаардлагыг хангасан хүмүүст тогтмол олгодог тэтгэмж.


Pension Fund

Тайлбар:

Тэтгэврийн сан

Ажилтан, ажил олгогч нарын хуримтлалаар үүсэн бий болж, буцаан тэтгэвэр олгодог сан.

Холбоотой нийтлэл:

per capita

Тайлбар:

Нэг хүнд ногдох

Жишээ нь GDP per capita нь нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг хэлнэ.


Per diem

Тайлбар:

Өдөр бүр

Санхүүгийн салбарт өдөр бүр гэсэн утгыг илэрхийлнэ.


Percentage advance

Тайлбар:

Урьдчилгааны хувь

Барьцааны бүртгэлийн үнэд ногдуулан олгох барьцаат зээлийн хувь.


Percent-of-sales method

Тайлбар:

Борлуулалтын хувиар тооцох арга

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг, үйл ажиллагааны зардал, хүүгийн зардал зэргийг борлуулалтын хувиар тооцож орлогын тайлангийн төсөл боловсруулдаг арга.