Outstanding shares

Тайлбар:

Нийтийн эзэмшлийн хувьцаа

Компаниас гаргаж нийтийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тоо хэмжээ.


Overhanging issue

Тайлбар:

Хүлээгдэж буй үнэт цаас

Буцааж дуудах чанарыг нь ашиглан хөрвүүлэх боломжгүй үнэт цаас.


Overhauling

Тайлбар:

Засвар өөрчлөлт оруулах

Асуудлыг шийдэж, сайжруулахын тулд үйл ажиллагааг нягтлан үзэх, өөрчлөлт оруулах.


Oversight

Тайлбар:

Хяналт

Аливаа зүйлд хяналт тавих, алдааг илрүүлэх, зааварчилах.


Oversight responsibility

Тайлбар:

Хяналтын хариуцлага

Хяналт тавих, зааварчилах үүрэг хахиуцлага.


Oversubscribed issue

Тайлбар:

Захиалга нь илүүдсэн үнэт цаас

Бүрэн зарагдсан үнэт цаасны гаргалт.


Oversubscription privilege

Тайлбар:

Захиалга нь илүүдсэн хувьцааны нөхцөл

Хувьцааны эрх (stock rights) эсвэл баталгаат эрх (warrant) гаргах үед одоогийн хувьцаа эзэмшигчиддээ компаниас олгодог давуу эрх буюу сонголт. Энэхүү хэлцлийн үед компанийн хувьцаа эзэмшигчид өмчлөлийн хэмжээгээ шинэ хувьцаа худалдаж авснаар хадгалан үлдэх боломжтой ба эрхээ хэрэгжүүлээгүй хувьцаа эзэмшигчдийн хувь хэмжээг бусдад нь захиалгын үнийн түвшинд тэнцүүлэн хуваарилан олгодог.


Over-the-counter (OTC) exchange

Тайлбар:

Лангууны арын арилжаа

Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэгдээгүй үнэт цаасыг зардаг болон худалдан авдаг биет бус зах зээл.


Owner of property

Тайлбар:

Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөгч

Аливаа өмчийн хуулийн дагуу албан ёсны өмчлөх эрхийг эзэмшигч.


Ownership

Тайлбар:

Өмчлөл

Аливаа хөрөнгийг өмчлөх хуулиар олгогдсон эрх.