Organized securities exchanges

Тайлбар:

Зохион байгуулагдсан хөрөнгийн бирж

Эргэлтэнд байгаа үнэт цаасуудыг дахин арилжаалах буюу хоѐрдогч зах зээлийн үйл ажиллагааг эрхэлдэг биет байгууллага.


Original contract price

Тайлбар:

Анхны гэрээт үнэ

Гэрээгээр тохирсон анхны үнэ.


Original sales price

Тайлбар:

Анх тогтоосон борлуулалтын үнэ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний анхны үнэ.


Original term

Тайлбар:

Анхны нөхцөл

Анх мөрдөгдөж байсан нөхцөл, шаардлага.


Other property

Тайлбар:

Бусад хөрөнгө

Үндсэн бус бусад хөрөнгө.


Out of the money

Тайлбар:

Мөнгөний алдагдалтай

Хэрэгжүүлэхэд ашиггүй опшин.


Outcome

Тайлбар:

Үр өгөөж, үр дүн

Аливаа зүйлээс гарсан үр дүн, үр дагавар.


Output

Тайлбар:

Гарц, бүтээгдэхүүн

Үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс гарч буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэмжээ, бүтээмж.


Output measures

Тайлбар:

Гарцын хэмжүүр

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний гарцыг хэмжих, хэмжилтийн нэгж.


Outside the control or influence of the entity

Тайлбар:

Байгууллагын нөлөө буюу хяналтын гадуур

Байгууллагын нөлөөлж эсвэл удирдах боломжгүй зүйлүүд. Жишээ нь давагдашгүй хүчин зүйл.