Operating conditions

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны нөхцөл

Тодорхой нэг процесс эсвэл системийг ажилуулахын тулд бүрдүүлэх шаардлагатай орчин нөхцөл.


Operating cycle

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны мөчлөг

1. Компанийн эргэлтийн хөрөнгө нь мөнгөн хөрөнгөөс бэлэн бүтээгдэхүүн руу, түүнээс дансны авлага руу, түүнээс эргэж мөнгөн хөрөнгө руу шилжих үйл явц. 2. Түүхий эд материал, хөдөлмөр зэргийг худалдан авч эхэлж буй үеэс эхлэн бэлэн бүтээгдэхүүнээ борлуулж авлагаа цуглуулж дуусах хүртэлх хугацаа.


Operating flows

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал

Компанийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон борлуулалтанд шууд хамааралтай бэлэн мөнгөний урсгал.


Operating level

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны түвшин

Хэвийн ажиллагааг хангахын тулд дагаж мөрдөх ёстой үйл ажиллааганы түвшин.


Operating profit margin

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны ахуйц ашиг

Хүү, татварыг оруулахгүйгээр бусад бүх өртөг зардлаа төлсний дараа үлдэж байгаа борлуулалтын төгрөг тутмын ашгийн хувь. Борлуулалтаас хүү, татвараас бусад зардлыг хасч (үйл ажиллагааны ашиг гарна) борлуулалтын дүнд хувааж тооцно.


Operating profit test

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны ашгийн тест

Үйл ажиллагааны ашиг нь түр зуурын эсвэл тогтворжсон эсэхийг


Operating unit

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны нэгж

Цех, хэлтэс, үйлдвэрлэлийн шугам зэрэг компанийн бодит үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулдаг бизнесийн хэсэг.


Opportunity costs

Тайлбар:

Алдагдсан боломжийн өртөг

Санал болгосон төсөлд зарцуулж байгаа хөрөнгөөр өөр илүү сонголт хийж олох байсан мөнгөн орлого.


Optimal capital structure

Тайлбар:

Капиталын оновчтой бүтэц

Эх үүсвэрийн жигнэсэн дундаж өртөг хамгийн бага, компанийн үнэлэмж хамгийн их байх капиталын бүтэц.


Optimal risky portfolio

Тайлбар:

Эрсдэлтэй активын оновчтой багц

Эрсдэлтэй активуудыг эрсдэлгүй активтай хольж бүтэн багц үүсгэсэн хамгийн сайн хувилбар.