Option

Тайлбар:

Опцион

Тодорхой эд хөрөнгийг (активийг) тогтоосон үнээр тогтоосон хугацааны өмнө эсвэл эцэст худалдан авах буюу худалдах эрх.


Option elasticity

Тайлбар:

Опционы уян чанар

Суурь үнэт цаасны үнэлэмж (үнэ цэнэ) нь 1 хувиар нэмэгдэхэд дагаж нэмэгдэх опшины үнэлэмжийн (үнэ цэнийн) өсөлтийн хувь.


Option pricing model

Тайлбар:

Опционы үнэ тогтоох загвар

Санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн нэг болох опционы үнийг тогтооход хэрэглэх загвар.


Options

Тайлбар:

Опцион

Урьдчилан тохирсон үнээр урьдчилан тохирсон огноонд хувьцаа үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах эрхийг эдлэх боловч үүрэг хүлээхгүй санхүүгийн хэрэгслийг хэлнэ.


Order bill

Тайлбар:

Зөвшөөрлийн вексель

Тээврийн ачааг хүлээн авсан болохыг баталж олгодог баримт.


Order cheque

Тайлбар:

Нэрийн чек

Зөвхөн чек дээр нэр нь бичигдсэн хүнд төлбөр хийх чекийг хэлнэ.


Order costs

Тайлбар:

Захиалгын зардал

Бараа материалын захиалгыг өгөх ба хүлээж авахад гардаг бичилт тооцооны тогтмол зардал.


Ordering cost

Тайлбар:

Захиалгын зардал

Захиалга хийхтэй холбоотойгоор гарах төрөл бүрийн зардлыг хэлнэ.


Ordinary income

Тайлбар:

Ердийн орлого

Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний борлуулалтаас бий болсон орлого.


Organized financial market

Тайлбар:

Зохион байгуулалттай санхүүгийн зах зээл

Тодорхой дүрэм журам, зохицуулалтын дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг санхүүгийн зах зээлийг хэлнэ.