Off-balance sheet instrument

Тайлбар:

Балансын гадуурх хэрэглүүр

Талан баланс дээр бүртгэгдээгүй, балансын гадуур бүртгэгдсэн хэрэглүүр. Ихэнхдээ болзошгүй өр төлбөр, ашиг орлого байна.


Off-balance sheet risk

Тайлбар:

Балансын гадуурх эрсдэл

Балансын гадуур бүртгэгдсэн зүйлүүдтэй холбоотой алдагдал хүлээх эрсдэл.


Offer rights

Тайлбар:

Эрх санал болгох

Одоо байгаа хувьцаа эзэмшигчдэд дахин нэмэлт хувьцаа худалдан авах эрх санал болгох.


On an entity-wide or government-wide basis

Тайлбар:

Байгууллагын хэмжээнд буюу засгийн газрын хэмжээнд

Байгууллагын хэмжээнд буюу засгийн газрын хэмжээнд.


On demand

Тайлбар:

Анхны шаардлагаар

Хэрэгцээтэй болмогц, шаардлага гармагч биелүүлэх.


Ongoing monitoring

Тайлбар:

Тасралтгүй хяналт шинжилгээ

Үргэлжилж буй буюу дуусаагүй, тогтмол хийгддэг хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа.


Open end

Тайлбар:

Нээлттэй

Ямар нэг тогтоосон зах хязгаар, лимит байхгүй.


Operating break-even point

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны хугарлын цэг

Үйл ажиллагааны зардлаа нөхөх борлуулалтын түвшин буюу татвар ба хүүгийн зардлын өмнөх орлого тэгтэй тэнцүү (EBIT=0) байх борлуулалтын түвшин.


Operating cash inflows

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал

Төслийг хэрэгжүүлэх явцад бий болсон татварын дараахь нэмэлт мөнгөн орлого.


Operating change restrictions

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны хязгаарлалт

Зээлийн шугамын нөхцлийн дагуу банкнаас компанийн санхүүгийн байдалд буюу үйл ажиллагаанд тавьдаг гэрээт хязгаарлалт.