P/E effect

Тайлбар:

Үнэ ашгийн харьцааны нөлөө

Үнэ ашгийн бага харьцаатай хувьцааны эрсдлээр жигнэсэн өгөөж нь үнэ ашгийн өндөр харьцаатай хувьцааныхаас илүү байдаг тохиолдол.


Paid-in capital in excess of par

Тайлбар:

Нэмж төлөгдсөн капитал (өөрийн хөрөнгө)

Энгийн хувьцааг борлуулсан үнэ анхны нэрлэсэн үнээс нь давсан хэсэг.


Paid-in capital-stock options

Тайлбар:

Нэмж төлөгдсөн капитал-хувьцааны опцион

Нэмж төлөгдсөн капитал-хувьцааны опцион.


Paid-in capital-stock warrants

Тайлбар:

Нэмж төлөгдсөн капитал-хувьцааны баталгаа

Нэмж төлөгдсөн капитал-хувьцааны баталгаа.


Par value

Тайлбар:

Хувьцааны нэрлэсэн үнэ

Компанийн дүрмийн дагуу нэгж хувьцаанд тогтоож өгсөн ач холбогдол багатай үнэ.


Participating preferred stock

Тайлбар:

Нэмэгдэл ашгаас хувь хүртдэг давуу эрхтэй хувьцаа

Эзэмшигчид нь тогтоосон ногдол ашиг авахаас гадна тодорхойлсон томъѐоны дагуу илүүдсэн ногдол ашгийн хуваарилалтанд энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн адилаар оролцох давуу эрхтэй хувьцаа.


Particular contract

Тайлбар:

Тусгай гэрээ

Тодорхой нэг тусдаа гэрээ эсвэл стандарт бус гэрээ.


Partnership

Тайлбар:

Нөхөрлөл

Хоѐр ба түүнээс дээш тооны хүмүүсийн эзэмшилд байдаг ашгийн төлөө бизнес.


Par-value preferred stock

Тайлбар:

Нэрлэсэн үнэтэй давуу эрхтэй хувьцаа

Нэрлэж тогтоосон үнэтэй, жилийн ногдол ашгаас хүртэх хувь нь тодорхойлогдсон давуу эрхтэй хувьцаа.


Passive management

Тайлбар:

Идэвхигүй удирдлага

Үнэ нь буруу тогтоогдсон үнэт цаасыг илрүүлэн ашиг олохыг оролдолгүйгээр сайн тархаагдсан эрсдэл багатай үнэт цаасны багцыг худалдан авч эзэмших хөрөнгө оруулалтын удирдлага.