Perfectly negatively correlated

Тайлбар:

Төгс сөрөг хамааралтай

2 төрлийн хувьсагч хоорондын хамаарлын (корреляцийн) зэрэг -1 тэй тэнцүү байх тохиолдол.


Perfectly positively correlated

Тайлбар:

Төгс эерэг хамааралтай

2 төрлийн хувьсагч хоорондын хамаарлын (корреляцийн) зэрэг +1 тэй тэнцүү байх тохиолдол.


Performance

Тайлбар:

Гүйцэтгэл, биелүүлэлт

Хүлээгдэж байсан зорилттай харьцуулахад гүйцэтгэл ямар байгааг хэлнэ.


Performance evaluation

Тайлбар:

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Хүлээн зөвшөөрөгдөх эрсдлийн хүрээнд багцын менежерээс хэр зэрэг өгөөж олсныг дүгнэх үнэлгээ.


Performance guarantee

Тайлбар:

Гүйцэтгэлийн баталгаа

Аливаа ажил үүргийг гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу биелүүлэх баталгаа бөгөөд биелүүлээгүй тохиолдолд мөнгөн хэлбэрээр хохирлыг барагдуулах баталгаа.


Performance measurement

Тайлбар:

Гүйцэтгэлийн хэмжүүр

Гүйцэтгэл хэдэн хувьтай болохыг хэмжих хэмжүүр.


Performance plans

Тайлбар:

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Удирдлагын нэмэгдэл хөлсийг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (НХНА), НХНА-ийн өсөлт, өгөөжийн бусад харьцаануудтай хамааруулдаг төлөвлөгөө. Гүйцэтгэлийн хувьцаа болон бэлэн мөнгөний шагнал нь дээрхи төлөвлөгөөнд хамаарах урамшууллын хэсэг юм.


Performance shares

Тайлбар:

Гүйцэтгэлийн хувьцаа

Гүйцэтгэлээр олгох урамшууллын хувьцаа.


Periodic review

Тайлбар:

Тогтмол давтан шалгалт

Аливаа зүйлийг тогтмол хугацааны давтамжтай хянаж шалгах процесс.


Permanent need

Тайлбар:

Байнгын хэрэгцээ

Компанийн үндсэн хөрөнгө болон эргэлтийн активын байнгын хэсгийг санхүүжүүлэх хэрэгцээ. Энэ хэрэгцээ жилийн турш өөрчлөгддөггүй.