Planning activities

Тайлбар:

Төлөвлөлтийн ажиллагаа

Аливаа төлөвлөгөө төлөвлөлтийг гаргахын тул хийж буй үйл ажиллагаа.


Plant

Тайлбар:

Үйлдвэр, байгууламж

Үйлдвэрлэлийн, боловсруулах үйл ажиллагаа явагддаг газар, барилга байгууламж.


Pledge

Тайлбар:

Барьцаа хөрөнгө, амлалт тангараг

Хөрөнгийг барьцаанд тавих эсвэл амлалт тангараг өгөх.


Pledge of accounts receivable

Тайлбар:

Авлагаа барьцаалах

Богино хугацаатай зээл авахын тулд авлагын дансаа барьцаа, баталгаа болгон ашиглах.


Plowback ratio or earnings retention ratio

Тайлбар:

Хуримтлагдсан ашгийн харьцаа

Компанийн ашгийн бизнест буцааж хөрөнгө оруулсан хэсэг буюу ногдол ашиг болгож хуваарилаагүй хэсэг.


Poison pill

Тайлбар:

Хортой эм стратеги

Гаднаас эзэмших оролдлого гармагц хүчинтэй болох тодорхой эрх бүхий хувьцааг гаргах хамгаалалтын стратеги. Зорилтот компанийн хувьцааны тэр эрх нь эзэмших компанийн хувьд ашиггүй байдаг.


Policy

Тайлбар:

Бодлого

Аливаа зүйлийн талаар баримтлах бодлого.


Political risk

Тайлбар:

Улс төрийн эрсдэл

Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого буюу улс төрийн үймээн нь гадаадын хөрөнгө оруулагчдад сөргөөр нөлөөлж болзошгүйн эрсдэл.


Portfolio

Тайлбар:

Багц

Бүлэг активууд буюу активуудын цуглуулга.


Portfolio insurance

Тайлбар:

Багцын даатгал

Өгөөжийн өсөлтийн боломжийг хадгалахын зэрэгцээ хөрөнгө оруулалтын алдагдлыг хязгаарладаг багцын стратеги.