Potential reward

Тайлбар:

Боломжит шагнал

Аливаа позици, гэрээгээр хүлээсэн эрх үүргээр олох боломжтой ашиг олзыг хэлнэ.


Potential risk

Тайлбар:

Боломжит эрсдэл

Байж болох бүх төрлийн эрсдэлийг хэлнэ.


Power indicators

Тайлбар:

Хүчний индикатор

Зах зээл дээрх үнийн түвшинг худалдагч эсвэл худалдан авагчид аль нэг зүгрүү хэт хазайлгах чадварыг хэлнэ.


Power to control

Тайлбар:

Хяналтын эрх

Аливаа байгууллагын үйл ажиллагааг удирдах, чиглүүлэх чадвар, эрхийг хэлнэ.


Practical capacity

Тайлбар:

Практик хүчин чадал

Онолын бус буюу амьдрал дээр бодитойгоор үйлдвэрлэх хүчин чадал


Practice

Тайлбар:

Хичээллэх, хэрэгжүүлэх

Аливаа ур чадвар, мэргэжил мэдлэгийг олж авахын тулд хичээллэх, бэлтгэл хийх.


Practice statements

Тайлбар:

Практик мэдэгдэл

Практик үйл ажиллагаа /аудит/-ны мэдэгдэл.


Preclude

Тайлбар:

Хаах, боломжгүй болгох

Аливаа зүйлийг хэрэгжүүлэх, биелэх боломжгүй болгох, зайлсхийх.


Predicate

Тайлбар:

Тодорхойлох, баталгаажуулах

Үнэн зөв болохыг батлах, амлах, мэдэгдэх, баталгаажуулах.


Preemptive rights

Тайлбар:

Хувьцааны урьдчилсан эрх

Шинээр хувьцаа нэмж гаргахад энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн компанийн өмчлөлд эзлэх хувь хадгалагддаг систем.