No-par preferred stock

Тайлбар:

Нэрлэсэн үнэгүй давуу эрхтэй хувьцаа

Нэрлэж тогтоосон үнэгүй боловч жилийн ногдол ашгийн мөнгөн дүн нь тогтоогдсон давуу эрхтэй хувьцаа.


Normal capacity

Тайлбар:

Хэвийн хүчин чадал

Үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн хэвийн хүчийн чадлаар ажиллах үеийн бүтээмж, үйлдвэрлэлийн хэмжээ.


Normal operating conditions

Тайлбар:

Үйл ажиллагааны хэвийн нөхцөл

Үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж буй үеийн нөхцөл байдлыг хэлнэ.


Normal probability distribution

Тайлбар:

Магадлалын хэвийн тархалт

Тэгш хэмтэй, “хонх” хэлбэртэй муруйгаар илэрхийлэгдсэн магадлалын тархалт.


Normal rate of return

Тайлбар:

Өгөөжийн хэвийн түвшин

Эдийн засгийн хэвийн нөхцөл байдлын үед нийт хөрөнгө оруулалтаас олохоор хүлээгдэж буй дундаж өгөөж.


Normal terms and conditions

Тайлбар:

Хэвийн хугацаа, нөхцөл

Ерөнхий буюу дундаж харилцагчид үзүүлдэг стандарт заалт нөхцөлүүд.


Normal yield curve

Тайлбар:

Жилийн хүүгийн хэвийн муруй

Богино хугацаатай зээлийн хүү урт хугацаатай зээлийн хүүгээс хямд болохыг харуулах жилийн хүүгийн дээшээ хазайсан муруй.


Notification basis

Тайлбар:

Мэдэгдэхийг шаардах нөхцөл

Авлагаа барьцаалуулсан зээлдэгч нь дансандаа мөнгө орж ирсэн тохиолдолд зээлдүүлэгчид мэдэгдэж зээлээ шууд төлөх нөхцөл.


Notional principal

Тайлбар:

Хийсвэр үндсэн төлбөр

Свопын төлбөрийг тооцохын тулд ашигладаг үндсэн өрийн дүн.


Objective

Тайлбар:

Зорилго

Хайж буй, хүрэхийг хүсч буй, биелүүлэхийг эрмэлзэж буй үр дүн.