Objectivity

Тайлбар:

Үнэн зөв байдал

Аль нэг талыг бариагүй, шударгаар хандах байдал.


Obligation of the counterparty

Тайлбар:

Түнш талын үүрэг

2 тал гэрээ хэлэлцээр, гүйлгээ хийж буй үед эсрэг талын хүлээсэн үүргийг хэлнэ.


Obligation under capital leases

Тайлбар:

Капитал түрээсийн өр

Капитал түрээсийн гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, өр төлбөр.


Obsolete inventory

Тайлбар:

Хуучирсан бараа материал

Зарагдах магадлалгүй болсон, эсвэл зарагдаагүйн улмаас элэгдэлд орж үнэ цэнэгүй болсон бараа материалыг хэлнэ.


Obstacle

Тайлбар:

Бэрхшээл

Аливаа саад бэрхшээл, хүндрэл.


Obtain

Тайлбар:

Олж авах, эзэмших

Төрөл бүрийн зүйлийг олж авах, эзэмших. Жишээ нь тусгай зөвшөөрөл олж авах.


Obtain the understanding of the entity’s control

Тайлбар:

Байгууллагын хяналтын талаар ойлголттой болох

Аливаа байгууллагын удирдлагын талаар мэдээлэл олж авах, ойлголттой болох.


Occupant

Тайлбар:

Оршин суугч

Аливаа газар байршиж буй, оршин сууж буй этгээд.


Occupied

Тайлбар:

Эзэмшсэн

Хувь хүн, албан байгууллагын аль хэдийн оршин сууж буй, эзэмшиж хэрэглэж буй объект.


Odd-lot theory

Тайлбар:

Зөрсөн тааврын онол

Жижиг хөрөнгө оруулагчдын цэвэр худалдан авалт нэмэгдэж байвал хувьцааны зах зээл унахын шинж гэх онол.