Mail float

Тайлбар:

Шуудангаар яваа мөнгө

Төлбөр хариуцагчаас төлбөрийг шуудангаар явуулснаас хойш төлбөр хүлээн авагч түүнийг авах хүртэлх хугацаа.


Contingent immunization

Тайлбар:

Тэнцлийн гадуурхи дархлаажуулалт

Шаардлагатай гэж үзвэл хүлээн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага өгөөжийг баталгаажуулан идэвхитэй удирдлагад оруулдаг багцын дархлаажуулалтын стратеги.


Floor

Тайлбар:

Флоор

Нэрлэсэн дүнд сууриласан пут опционы бүлэг. Эдгээр опционы хэрэгжилтийн үнэ нь хүүний түвшний доод хязгаарыг тогтоодог.


Maintenance

Тайлбар:

Засвар үйлчилгээ

Ямар нэг зүйлийг багаа нөхцөл байдалд нь хэвээр хадгалах процесс.


Contingent securities

Тайлбар:

Тэнцлийн гадуурх үнэт цаас

Хөрвөх үнэт цаас, баталгаат эрх (воррант), хувьцааны сонгох эрх (сток опшинз) зэрэг компанийн нэгж хувьцааны ашгийн тайланд нөлөөлдөг хэрэгслүүд.


Floor broker

Тайлбар:

Давхрын брокер

Хөрөнгийн биржийн суудал эзэмшигч, бие даасан гишүүн брокер.


Maintenance clauses

Тайлбар:

Хадгалалтын нөхцөл

Үйл ажиллагааны түрээсийн хувьд түрээслүүлэгчээс хариуцдаг үндсэн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, даатгал, татварын зардал.


Continuous compounding

Тайлбар:

Нийлмэл хүүг тасралтгүй тооцох

Нэг жилийн дотор хязгааргүй тоотой үеүдийн (хамгийн бага хугацаа буюу микросекунд тутам) хүүг нийлүүлж тооцох.


Flotation costs

Тайлбар:

Гаргалтын зардал

Үнэт цаасыг гаргаж борлуулахтай холбогдсон нийт зардал.


Majority voting system

Тайлбар:

Саналыг энгийн давуугаар тооцох систем

Захирлуудын зөвлөлийг сонгоход хувьцаа эзэмшигч бүр өөрийн нэгж хувьцаа тутамд нэг саналын эрхтэй оролцож, өөрийн бүх хувьцаагаараа санал өгөх эрхтэй сонгуулийн систем.