Foreign exchange manager

Тайлбар:

Гадаад валютын менежер

Гадаад валютын ханшны өөрчлөлтөөс учрах эрсдлийг удирдаж байдаг компанийн менежер.


Management control system

Тайлбар:

Удирдлагын хяналтын систем

Хүний нөөц, санхүү, капитал хөрөнгө гэх мэт байгууллагын төрөл бүрийн нөөц, эх үүсвэрийн талаар цуглуулсан мэдээлэл дээрээ тулгуурлан гүйцэтгэлийг хянаж, хэмждэг системийг хэлнэ.


Conversion (or stock) value

Тайлбар:

Хөрвөлтийн үнэлэмж

Хөрвүүлж болох энгийн хувьцааны зах зээлийн үнээр тооцсон хөрвөлтийн үнэлэмж.


Foreign exchange market

Тайлбар:

Гадаад валютын зах зээл

Гадаад валютыг худалдан авах, худалдах, солилцох болон таамаглах боломжтой зах зээл.


Mandatory/compulsory insurance

Тайлбар:

Заавал даатгал

Заавал даатгуулах үүрэг хүлээх.


Conversion feature (for bond)

Тайлбар:

Хөрвөх чанар (бондын хувьд)

Бонд эзэмшигч нь үнэт цаасаа тогтоосон тооны энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх чанар.


Foreign exchange risk

Тайлбар:

Гадаад валютын арилжааны эрсдэл

Валютын ханшийн хэлбэлзлийн улмаас гадаад валютын хэрэглүүрийг дахин үнэлэхээс алдагдал үүсэх эрсдэл.


Manual for accounting

Тайлбар:

Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар аргачлал

Компаний өөрийн дотоод хэрэгцээнд зориулан боловсруулсан НББ-н гарын авлагыг хэлнэ.


Conversion feature (for preferred stock)

Тайлбар:

Хөрвөх чанар (давуу эрхтэй хувьцааны хувьд)

Давуу эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид нь хувьцаагаа тогтоосон тооны энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх чанар.


Foreign settlement

Тайлбар:

Гадаад төлбөр тооцоо

Олон улсын төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, төлбөр тооцоо биелсэн болохыг баталгаажуулах.