Gross profit margin

Тайлбар:

Нийт ахуйц ашиг

Борлуулсан барааны өртгөө төлсний дараа үлдэж байгаа борлуулалтын төгрөг тутмын ашгийн хувь. Борлуулалтаас борлуулсан барааны өртгийг хасч (нийт ашиг гарна) борлуулалтын дүнд хувааж тооцно.


Maturity of loan

Тайлбар:

Зээлийн хугацаа

Зээлийн төлбөр төлөгдөж дуусах хугацаа.


Counterpart

Тайлбар:

Хамтран ажиллагч

Хамтран ажиллагч эсвэл аливаа гэрээ хэлэлцээрийн нөгөө талыг хэлнэ.


Guarantee

Тайлбар:

Баталгаа

Аливаа нөхцөл шаардлага хангагдахыг баталгаажуулсан амлалт гэрээг хэлэх бөгөөд ихэнхдээ бичгэн хэлбэрээр байна.


Means of payment

Тайлбар:

Төлбөрийн хэрэгсэл

Төлбөр төлөх, шилжүүлэхэд ашигладаг арга хэрэгслүүдийг хэлнэ.


Counterparty

Тайлбар:

Харилцагч

Үүсмэл хэрэглүүрийн ажил гүйлгээнд оролцогч нөгөө тал.


Hedge

Тайлбар:

Эрсдлийн хамгаалалт

Тодорхой хөрөнгө, өр төлбөр, ирээдүйд хийгдэх ажил гүйлгээний үнэ буюу хүүний түвшний тааламжгүй өөрчлөлтийн эрсдлээс байгууллагыг хамгаалах стратеги. Тодорхой позициудын алдагдлыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг нь өөр нэг зах зээл дээрх тусдаа позициудаас олсон олзоор тэнцвэржүүлэх гэсэн хүлээлттэйгээр ямар нэг харилцаа үүсгэж, эрсдлээс зайлсхийх буюу багасгахын тулд эрсдлийн хамгаалалтын ашигладаг.


Medium-term securities

Тайлбар:

Дунд хугацаат үнэт цаас

Дунд хугацааны үнэт цаас буюу ихэнх тохиолдолд 2-10 жилийн хугацаатай бондыг хэлнэ.


Country selection

Тайлбар:

Улсын сонголт

Аль нэг улсад хийх хөрөнгө оруулалтыг сонгох активын хуваарилалт.


Hedge effectiveness

Тайлбар:

Эрсдлээс хамгаалалтын үр нөлөөт байдал

Эрсдлээс хамгаалагч хэрэглүүр нь хамгаалагдсан эрсдэлд хамаатай мөнгөн гүйлгээ буюу бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг нөхөж чадаж буй түвшин.