Member body

Тайлбар:

Гишүүн байгууллага

Аливаа нийгэмлэг, бүлэг эсвэл холбоо гэх мэт хуулийн этгээдийн гишүүн байгууллага.


Coupon rate

Тайлбар:

Бондын хүү

Бондын нэрлэсэн дүнд тооцогдох жилийн хүү.


Hedge ratio

Тайлбар:

Хамгаалалтын харьцаа

Хамгаалагдсан хөрөнгийг нийт хөрөнгөд харьцуулсан харьцаа.


Member of parliament

Тайлбар:

Парламентын гишүүн

Төрийн институцид тодорхой нэг бүлэг хүмүүсийг төлөөлөх гэж сонгогдсон хүн.


Coverage ratios

Тайлбар:

Зардал нөхөх чадварын харьцаанууд

Компанийн тогтмол зардлаа нөхөх чадварыг харуулдаг харьцаанууд.


Hedge ratio or delta

Тайлбар:

Хамгаалалтын харьцаа буюу дельта

Опшин эзэмшихийн тусгай стратеги. Энэ стратегийг дагадаг хөрөнгө оруулагч активын үнийн хэлбэлзлийн эрсдлээс өөрийгөө хамгаалахын тулд түүн дээр суурилсан опшиныг эсрэг хугацаатайгаар зэрэг эзэмшдэг. Суурь актив, опшин хоёрын хоорондын хамаарал нь дельта коэффициент юм.


Membership fee

Тайлбар:

Гишүүнчлэлийн хураамж

Аливаа нэг байгууллагад гишүүн болсны төлөө нэг удаа эсвэл тодорхой давтамжтайгаар төлөх төлбөр.


Covered call

Тайлбар:

Хаагдсан авах опшин

Активыг худалдан авахтай нэгэн зэрэг тухайн активын авах опшиныг зарах үйлдэл.


Hedged item

Тайлбар:

Эрсдлээс хамгаалагдсан зүйл

А. Байгууллагад бодит үнэ цэнэ буюу ирээдүйн мөнгөн гүйлгээний өөрчлөлтийн эрсдэл авчирч буй бөгөөд б. Эрсдлийн хамгаалалтын бүртгэлийн зориулалтын үүднээс эрсдлээс хамгаалагдсан гэж тодорхойлогдсон хөрөнгө, өр төлбөр, амлалт буюу ирээдүйд хийгдэх ажил гүйлгээ.


Memorandum of accounting entries

Тайлбар:

Бүртгэлийн бичилтийн санамж бичиг

Бүртгэлийн бичилтийн санамж бичиг.